Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • Discovery Divers: Discovery Divers geregistreerd als besloten bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59453540
 • Afnemer: degene die materialen bestelt en/of opleidingen en/of reizen bij Discovery Divers

Artikel 2 Boekingen
Discovery Divers neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Personen onder deze leeftijd moeten schriftelijke toestemming hebben van ouders/voogd. Discovery Divers zal binnen 10 dagen na boeking een schriftelijke bevestiging sturen in de vorm van een factuur met en medische verklaring.

De medische verklaring dient vervolgens binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur in het bezit
te zijn van Discovery Divers. Eventuele onjuistheden of onwaarheden moeten binnen 10 dagen na dagtekening factuur aan Discovery Divers worden gemeld. Heeft u binnen 10 dagen na boeking geenschriftelijke bevestiging ontvangen neem dan contact op met Discovery Divers op telefoonnummer +31 (0)638103687.

3. Betalingen
De opleidingsmaterialen en/of bestelde materialen worden u na ontvangst van het factuurbedrag toegezonden. Op de factuur wordt een post opgenomen voor verzendkosten. Deelnemers die aanmelden binnen zes weken voor aanvang van de geboekte opleiding, dienen het factuurbedrag per direct over te maken.

4. Medische verklaring
Voorafgaand aan deelname van elke duikopleiding dient iedere deelnemer een medische verklaring in te vullen. Deze verklaring is op www.discoverydivers.nl bij iedere cursusvermelding te downloaden. In de bevestiging van inschrijving aan de deelnemer wordt melding gemaakt van het feit dat deze verklaring ingevuld dient te worden voor deelname. In een aantal situaties is ook een verklaring van een arts noodzakelijk. De medische verklaring dient binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging terug in het bezit van Discovery Divers te zijn. Indien de medische verklaring niet tijdig is geretourneerd en later blijkt dat de deelnemer om medische redenen niet in staat is tot deelname aan de opleiding, vormt dit geen reden voor kosteloze annulering.

5. Reisverzekering
Discovery Divers adviseert aan eenieder die aan een opleiding deelneemt een reisverzekering (inclusief dekking voor duikgerelateerde ongevallen en incidenten) af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij.

 

6. Overmacht
Overmacht aan de zijde van Discovery Divers bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Discovery Divers, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, epidemieën en andere storingen of gebeurtenissen.

7. Wijziging door de deelnemer van de datum van de opleiding
Na inschrijving kan de deelnemer verzoeken om wijziging van de datum waarop hij of zij aan de opleiding deelneemt. Discovery Divers zal, voor zover mogelijk, aan een verzoek tot wijziging tegemoetkomen en de deelnemer schriftelijk over haar beslissing informeren.

Als Discovery Divers aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet komt, gelden de volgende voorwaarden:

 • Discovery Divers berekent de deelnemer wijzigingskosten door ter grootte van 10% van de verkoopprijs van de opleiding.
 • Als Discovery Divers de deelnemer voor de gewijzigde inschrijving niet opnieuw een arrangement kan aanbieden, leidt dat niet tot ontbinding van de overeenkomst.
 • Als Discovery Divers niet aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet komt of kan komen, gelden de volgende voorwaarden:
  • De deelnemer kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven, dan wel annuleren.
  • Als de deelnemer kiest voor annuleren, is artikel negen van toepassing.
  • Bij het uitblijven van een schriftelijke reactie van de deelnemer op de beslissing van Discovery Divers, wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

8. Annulering door de deelnemer
Bij annulering door de deelnemer van zijn of haar inschrijving is de deelnemer de gehele verkoopprijs van de opleiding verschuldigd. Kosteloze annulering is slechts mogelijk indien de deelnemer per aangetekende brief aan Discovery Divers laat weten af te zien van de overeenkomst, waarbij de volgende bepalingen gelden:

 • Kosteloos annuleren is alleen mogelijk binnen tien dagen na afsluiten contract
 • Kosteloos annuleren is niet mogelijk binnen vier weken voor aanvang van de gekozen opleiding
 • Bij voortijdige beëindiging van de opleiding is de deelnemer de gehele verkoopprijs van de opleiding verschuldigd.

9. Annulering door Discovery Divers
Discovery Divers heeft het recht opleidingen te annuleren. Discovery Divers zal de deelnemer daarover schriftelijk berichten, uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de opleiding. Discovery Divers zal de deelnemer in voorkomende situaties een alternatieve opleidingsdatum aanbieden. Indien de deelnemer daarmee niet akkoord gaat, zal Discovery Divers het betaalde opleidingsgeld vergoeden.

10. Aansprakelijkheid
Discovery Divers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het volgen van
  een opleiding.
 •  Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het sluiten of buiten werking stellen van voorzieningen op de duikschool.
 • Deelnemers aan cursussen en degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle
  verlies en/of schade die voor Discovery Divers en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun aanwezigheid.

11. Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die door de deelnemer aan Discovery Divers wordt verstrekt, is alleen beschikbaar voor Discovery Divers en PADI en zal derhalve niet aan anderen worden verstrekt, tenzij de wettelijke bepalingen hierom vragen.

12. Klachten
Ondanks alle zorgen van Discovery Divers kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met het management op te nemen, teneinde Discovery Divers in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de cursus de gelegenheid de
klacht schriftelijk in te dienen bij het management van Discovery Divers.

13. Visueel materiaal
Indien een deelnemer, degenen die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen op de cursuslocatie(s) bevinden, op een foto of film staan die gebruikt wordt voor promotionele doeleinden voor Discovery Divers, wordt diens instemming met het gebruik van de afbeelding in de publicatie vermoed, zelfs indien hij of zij op de afbeelding herkenbaar is.

14. Verblijf en of bezoek bij Discovery Divers
Tijdens het verblijf bij Discovery Divers dient ten alle tijde gehoor gegeven te worden aan de instructies die gegeven worden door de staff van Discovery Divers. Eventuele misstanden zullen door Discovery Divers direct worden doorgegeven aan justitie.

15. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, direct
of indirect gedaan bij Discovery Divers. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden.

Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Prijswijzigingen voorbehouden. De deelnemer is op de hoogte van de Algemene Voorwaarden van Discovery Divers op moment van boeken. Indien gewenst kan de deelnemer tijdens het boeken de Algemene Voorwaarden van Discovery Divers downloaden.

De algemene voorwaarden van Discovery Divers zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alphen aan den Rijn

Discovery Divers

Reeuwijk

Reeuwijkse Poort 307

2811 NV Reeuwijk

☏ +31 (0)182 399 580

✆ +31 (0)638103687

✉︎ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Openingstijden

Woensdag: 12.00 -18.00

Donderdag: 12.00 -18.00

Vrijdag: 12.00 -19.00

Zaterdag: 09.30-17.00

Andere dagen: op afspraak